نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

زندگینامه شهید مختار مظاهری در پرسش و پاسخ با خانواده

زندگینامه شهید مختار مظاهری در پرسش و پاسخ با خانواده

نوید شاهد - در مورخه 25 آذرماه سال 57 که عده ای از مردم دیندار و باایمان با شعاری ضد رژیم پهلوی فریادهای اسلام خواهی سر می کشیدند و به طرفداری امام خمینی با رژیم پهلوی مبارزه می کردند، مورد هجوم وحشیانه افراد مسلح رژیم شاه قرار گرفتند و شهید مورد اصابت گلوله های مهاجمین قرار گرفت و یک روز در بیمارستان مورد عمل قرار گرفت و شهید گردید.
نگاهی به زندگی یک چریک از مکتب چمران ها

نگاهی به زندگی یک چریک از مکتب چمران ها

نوید شاهد - ﺣﻤﻴﺪ اﻳﺮاﻧﻤﻨﺶ، ﻓﺮزﻧﺪ ﻣﺎﺷﺎء اﷲ و ﻓﺎﻃﻤـﻪ، در ﺳـﻲ ام اردﻳﺒﻬﺸـﺖ ﻣـﺎه ﺳﺎل 1334، در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮﻣﺎن ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ. ﻣﺎدر ﺣﻤﻴﺪ ﻛﻪ ﻓﻠﺞ ﻋﻀﻮي ﺑﻮد ﺳﻪ روز ﺑﻌـﺪ از ﺗﻮﻟﺪ ﺣﻤﻴﺪ، دﭼﺎر ﻧﺎراﺣﺘﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪ. ﺣﺎﻟﺶ ﺑﻪ ﻃﻮري دﮔﺮﮔﻮن ﺷﺪ ﻛـﻪ ﻓﺮزﻧﺪ ﺧﻮد را ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺷﻴﺮ دﻫﺪ. ﺑﺮﺧﻲ زن ﻫـﺎي ﺧﻴـﺮ، ﺑـﻪ ﺣﻤﻴـﺪ ﺷـﻴﺮ ﻣﻲ دادﻧﺪ. ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ وﺧﺎﻣﺖ ﺣﺎل ﻣﺎدرش، او را ﺑﻪ ﺧـﺎﻧﻤﻲ ﻛـﻪ ﻗﺒـﻞ از ﻣـﺎدر ﺣﻤﻴﺪ ﻫﻤﺴﺮ ﭘﺪرش ﺑﻮد، و ﺑﭽﻪ ﻧﺪاﺷﺖ ﺳﭙﺮدﻧﺪ.
غواصی برای درک بهتر قدرت خداوند و جستجوی شهادت

غواصی برای درک بهتر قدرت خداوند و جستجوی شهادت

نوید شاهد - علي پرنده، فرزند زلفعلي و منور، در نهم دي ماه سال 1347 به دنيا آمد. او در ماه ذي الحجه، شب عيد قربان، متولد شد، و او را علي نام نهادند. كودكي آرام، ساكت و مؤدب بود. به تمام افراد خانواده اش علاقه و دلبستگي خاص داشت. مطيع اوامر پدر و مادرش بود و با آنها خوش رفتار بود.
کسب فیض شهادت در بمباران هوایی

کسب فیض شهادت در بمباران هوایی

نوید شاهد - شهيد اسحاق تيزابي در هفدهم شهريور ماه سال 1337 در آبادان متولد شد دوران تحصيل در مقطع ابتدايي(دوره 6 ساله قديم) را در دبستان گنج دانش آبادان سپري کرد و تا دوم دبيرستان در مدرسه شبانه ادامه تحصيل داد سپس به عنوان کارگر پيماني در شرکت نفت مشغول به کار شد.
خاطراتی از  شهید حسن اقارب پرست در قامت یک همسر

خاطراتی از شهید حسن اقارب پرست در قامت یک همسر

نوید شاهد -ازدست دادن همسری چون حسن اقارب پرست برايش بسیار سنگین و ناگوار بود. البته دوری از برادر که سال‌های قبل اتفاق افتاده بود، خانم کلاهدوز را آماده چنین مصیبتی کرده بود. مردی آرام که تنها مهربانی از او به یادمانده است.آنچه می خوانید یک دنیا خاطره درس آموز از زنی است که رسالتی زینب گونه برای شوهرش ایفا می کند تا یاد عظمت وجودی همسرش برای همیشه در ذهن ها بماند:
الگویی برای اطرافیان بود

الگویی برای اطرافیان بود

نوید شاهد - مگرویچ طوماسیان برج پنجم سال 1342 بدنیا آمد روز بیست و پنجم مرداد ماه اولین بچه مان بود که ذوق و شوق بیشتری داشتیم که بزرگش کنیم و به جامعه تحویل بدهیم، بچۀ خوب و مرتب و منظم با دینی بود. هر کس می دید تعجب می کرد من همچنین بچه ای بزرگ کرده ام، افتخار نمی کنم این از خوبی خودش بود که اینقدر بچۀ خوبی بود.